Legea 62/2011

Titlul I – Dispozitii generale


Art. 1
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) parteneri sociali — sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale, precum si reprezentantii autoritatilor administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social; 
b) dialog social — procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes comun; 
(i) informare — transmiterea de date de catre angajator catre sindicat sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi ai angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza; 
(ii) consultare — schimbul de opinii in cadrul dialogului social; 
(iii) negociere colectiva — negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentatii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun; 
c) dialog social bipartit — dialogul desfasurat numai intre sindicate sau organizatii sindicale si angajatori ori organizatii patronale; 
d) dialog social tripartit — dialogul desfasurat intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale si autoritatile administratiei publice; e) angajator — persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu; 
f) organizatie patronala — organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii; 
g) angajat — persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori raport de serviciu, care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munca aplicabile; 
h) reprezentanti ai angajatilor — cei alesi si mandatati de catre angajati sa ii reprezinte pe acestia, potrivit legii; 
i) contract colectiv de munca — conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale; 
j) acord colectiv — conventia incheiata in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale functionarilor publici sau ale functionarilor publici cu statut special, reprezentantii acestora si reprezentantii autoritatii ori institutiei publice; 
k) unitate — persoana juridica care angajeaza nemijlocit forta de munca; 
l) grup de unitati — forma de structurare in vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din doua sau mai multe unitati care au acelasi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activitatilor din economia nationala, denumit in continuare cod CAEN. Companiile nationale, regiile autonome, institutiile sau autoritatile publice pot constitui grupuri de unitati daca au in componenta, in subordine ori in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca; 
m) depozitar al contractului colectiv de munca — autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca; 
n) conflict de munca — conflictul dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sau de serviciu. Conflictele de munca pot fi colective sau individuale; 
o) conflict colectiv de munca — conflictul de munca ce intervine intre angajati si angajatori care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca; 
p) conflict individual de munca — conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele: 
(i) conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu; 
(ii) conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora; 
(iii) conflictele in legatura cu constatarea incetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora; 
q) parti indreptatite sa negocieze un contract colectiv de munca — angajatori, organizatii patronale sau organizatii sindicale care intrunesc conditiile legale pentru a participa la negocierea unui contract colectiv de munca; 
r) sectoare de activitate — sectoarele economiei nationale care grupeaza domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea partenerilor sociali; 
s) recunoastere reciproca — acordul voluntar prin care partenerii isi recunosc unul altuia legitimitatea in vederea stabilirii unui demers comun; 
t) reprezentativitate — atribut al organizatiilor sindicale sau patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi, care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat; 
u) organizatie sindicala — denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai; 
v) patron — persoana juridica inmatriculata, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori profesiune in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata; 
w) sindicat — forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul. 


Titlul II – Organizatiile sindicaleCapitolul I – Dispozitii generale


Art. 2
(1) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile patronale. 
(2) Organizatiile sindicale nu pot desfasura activitati cu caracter politic. 

Art. 3
(1) Persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special in conditiile legii, membrii cooperatori si agricultorii incadrati in munca au dreptul, fara nicio ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie si/sau sa adere la un sindicat. 
(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate. 
(3) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala. 
(4) O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator. 
(5) Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali. 

Art. 4
Persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala. 


Capitolul II – Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale


Sectiunea 1 – Statutele organizatiilor sindicale


Art. 5
Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice. 

Art. 6
(1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind cel putin urmatoarele prevederi cu privire la: 
a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale; 
b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale; 
c) drepturile si indatoririle membrilor; 
d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei; 
e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor; 
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor; 
g) marimea si compunerea patrimoniului initial; 
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului. 
(2) Clauzele statutare contrare legilor in vigoare sunt nule de drept. 

Art. 7
(1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii. 
(2) Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor acestora de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1). 

Sectiunea 2 – Conducerea organizatiilor sindicale


Art. 8
Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor sindicale persoane care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii. 

Art. 9
Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor. 

Art. 10
(1) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca ale membrilor organizatiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenta la sindicat si activitatea sindicala. 
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici si functionarilor publici cu statut special. 

Art. 11
Perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala constituie vechime in munca. 

Art. 12
Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acordurile colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, in conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 si 11 pentru cei alesi in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale. 

Art. 13
Organul executiv de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine evidenta numarului de membri, a incasarilor si a cheltuielilor de orice fel. 

Sectiunea 3 – Dobandirea personalitatii juridice


Art. 14
(1) Pentru dobandirea de catre sindicat a personalitatii juridice, imputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul acesta. 
(2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal de pe urmatoarele acte: 
a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori; 
b) statutul; 
c) lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si a domiciliului acestora. 

Art. 15
(1) La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta potrivit art. 14 alin. (1) este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze: 
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 14 alin. (2); 
b) daca statutul sindicatului este conform prevederilor legale in vigoare. 
(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 14 alin. (1), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile. 
(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale. 
(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii. 
(5) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare. 

Art. 16
(1) Hotararea judecatoriei este supusa recursului. 
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare. 
(3) Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, in termen de 30 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare. 

Art. 17
(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, in care se inscriu: denumirea si sediul sindicatului, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de admitere a cererii de inscriere. 
(2) Inscrierea in registrul special al sindicatelor prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitiva si irevocabila a hotararii pronuntate de judecatorie. 
(3) Certificatul de inscriere a sindicatului in registrul special al judecatoriei se comunica acestuia in termen de 5 zile de la inscriere. 

Art. 18
Sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. 

Art. 19
Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 14 alin. (2), in copii semnate pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia. 

Art. 20
(1) Organizatiile sindicale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere. 
(2) Instanta prevazuta la alin. (1) este obligata sa mentioneze in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei sindicale. 
(3) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor sindicale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere: 
a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere; 
b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz; 
c) statutul, in forma modificata; 
d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si profesiunea/functia. 

Sectiunea 4 – Patrimoniul organizatiei sindicale


Art. 21
Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fara a putea fi impartite intre acestia. 

Art. 22
(1) Organizatia sindicala poate dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintata. 
(2) Organizatiile sindicale reprezentative, in conditiile legii, pot negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate punerea la dispozitie a spatiilor si facilitatilor necesare desfasurarii activitatii sindicale. 
(3) Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, in conditiile prevazute de lege, in concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale. 
Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta. 

Art. 23
Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala de la autoritatile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite in folosinta nu pot fi utilizate, direct sau indirect, in scopuri patrimoniale. 

Art. 24
Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. 

Art. 25
Organizatia sindicala poate, in conditiile prevazute de statut: 
a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii; 
b) sa constituie case de ajutor proprii; 
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii; 
d) sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie; 
e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai; 
f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitati cultural-artistice; 
g) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de pregatire si calificare profesionala, in conditiile legii; 
h) sa desfasoare si alte activitati prevazute prin statut, in conditiile legii. 

Art. 26
(1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale se realizeaza prin comisia de cenzori, care functioneaza potrivit statutului si legislatiei in vigoare. 
(2) Controlul asupra activitatii economice desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii. 

Sectiunea 5 – Atributiile organizatiilor sindicale


Art. 27
In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petitie, pichet de protest, mars, miting si demonstratie sau greva, in conditiile prevazute de lege. 

Art. 28
(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi. 
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres. 
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de alin. (1) si (2), organizatiile sindicale au calitate procesuala activa. 

Art. 29
Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national pot adresa autoritatilor publice competente, in conditiile art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical. 

Art. 30
(1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate sa participe in consiliul de administratie sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv in cazul administratiei publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. 
(2) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca ori, dupa caz, a acordurilor colective, in conditiile legii. 
(3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei. 

Art. 31
La cererea organizatiilor sindicale afiliate, federatiile sau confederatiile sindicale reprezentative, dupa caz, pot delega reprezentanti care sa le asiste ori sa le reprezinte interesele in relatia cu angajatorii sau organizatiile acestora.